NOWOŚCI

PRZYJĘCIE NOWYCH MINISTRANTÓW
2020

/ Foto: Bartłomiej Cichoń /
/ kliknij obrazek /JEZIORAK
2020

/ kliknij obrazek /

UDZIELENIE SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

/ kliknij obrazek /

„Czcigodny Księże infułacie.
Oto przed chwilą otrzymaliśmy Ducha przybrania za synów. Odrodzeni przez chrzest i umocnieni przez bierzmowanie, stajemy się budowniczymi nowej cywilizacji prawdy i miłości, światłem świata i solą ziemi.
Stają przed nami wielkie zadania. Ufając jednak w pomoc Ducha Świętego przyjmujemy je z wdzięcznością i odpowiedzialnością.”


UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA 2020

/ kliknij obrazek /

Mojżesz powiedział do ludu:
„Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi Cię prowadził twój Pan Bóg przez te czterdzieści lat na pustyni, aby cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w twym sercu; czy strzeżesz Jego polecenia, czy też nie.
Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale wszystkim, co pochodzi z ust Pana.
Nie zapominaj twego Pana Boga, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. On cię prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, przez ziemię suchą, bez wody, On ci wyprowadził wodę ze skały najtwardszej. On żywił cię na pustyni manną, której nie znali twoi przodkowie”.


POŚWIĘCENIE FIGURY
ŚW. ANTONIEGO Z PADWY

/ kliknij obrazek /

Poświęcenie figury św. Antoniego z Padwy autorstwa prof. Józefa Murzyna podczas Mszy świętej 26 kwietnia 2020 roku o g. 8.00 .Modlitwa o opiekę św. Antoniego

Święty Antoni, wielki nasz Patronie, proszę Cię pokornie, abyś z wysokości swej chwały wejrzał na mnie i przyszedł mi z pomocą.

Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają Twego pośrednictwa i proszą o opiekę. Nie odrzucaj i moich ufnych próśb, ale wspomagaj mnie w moich troskach i kłopotach. Twoi czciciele znają twe skuteczne wstawiennictwo w odnalezieniu rzeczy zgubionych, ochronie przed złodziejami, opiece nad podróżującymi, niesieniu ulgi w cierpieniu chorym, biednym i zakłopotanym. Z ufnością błagam, spraw, abym dzięki Twej opiece miał zawsze silną wiarę, pracował nad poprawą życia i pomnożeniem łaski uświęcającej.

Polecaj mnie Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której zawdzięczasz szczególną pomoc w pracy dla zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słaby i nędzny jestem, wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd mnie otacza i jak bardzo potrzebuję Twej pomocy.

Proszę Cię, święty Antoni, abyś mnie wspomagał w życiu i kierował ku dobremu Bogu. Wspieraj wszystkich, którzy zwracają się do Ciebie w swych potrzebach i troskach. Niech wszyscy odczuwają Twoją opiekę i doznają Twej pomocy, wielbiąc Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

WIELKANOC 2020

/ Foto: Bartłomiej Cichoń /
/ kliknij obrazek /

Informacje
Dyrektora Wydziału Katechetycznego
o organizacji
I Komunii Świętej oraz Bierzmowania.

W związku z zapytaniami dotyczącymi uroczystości Pierwszej Komunii świętej, a także uroczystości rocznic Pierwszej Komunii św. i bierzmowania, które są zaplanowane na kwiecień i maj, informujemy, że ich celebracja będzie możliwa dopiero po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół i parafii. Ograniczenia wynikające z decyzji organów państwa nie pozwalają na organizację tego typu uroczystości do momentu odwołania stanu epidemii i przywrócenia swobody organizacji wydarzeń zbiorowych przy zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno dzieciom, jak i osobom starszym z rodziny, które są narażone na infekcje wirusowe. Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że terminy uroczystości przewidziane na pierwszą połowę maja winny być przesunięte o co najmniej kilka tygodni. W przypadku terminów późniejszych, jest za wcześnie na udzielenie konkretnej i wiążącej odpowiedzi. Księża proboszczowie, w porozumieniu z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych, mogą wyznaczyć inną datę uroczystości, biorąc jednak pod uwagę opinie rodziców i rozwój sytuacji epidemicznej w kraju oraz zarządzenia władz państwowych.
Z racji zawieszenia parafialnych spotkań przygotowujących dzieci i rodziców do uroczystości Pierwszej Komunii Świętej lub jej rocznicy, prosimy rodziców, by intensywniej troszczyli się o katechizację dzieci w domu przez wspólną modlitwę i wyjaśnianie prawd wiary. Będzie to uzupełnieniem przygotowania szkolnego, które obecnie jest prowadzone w sposób zdalny. Można do tego wykorzystać materiały Wydawnictwa św. Stanisława pt. „Pierwsza Komunia Święta wielkim świętem rodziny” – broszura dla rodziców.
Prosimy także duszpasterzy i katechetów oraz animatorów prowadzących spotkania dla kandydatów do bierzmowania o elektroniczne udostępnianie – w miarę możliwości – materiałów na kolejne spotkania i bieżący kontakt z młodzieżą za pomocą komunikatorów i platform społecznościowych.

Ks. Andrzej Kielian
Katedra Katechetyki Wydziału Teologicznego UPJPII
tel. 602 390 906

CHÓR MILLENNIUM
NOWY ADRES MAILOWY

Z okazji 20–lat działalności chóru Millennium, został uruchomiony nowy adres mailowy:

chorSwoszowice@interia.pl

Jest to kontakt do chórzystów, z którego można korzystać w pełnym zakresie dotyczącym chóru Millennium, m.in.
– do organizacji śpiewu chóralnego przy uroczystościach indywidualnych,
– zapytań dotyczących terminów najbliższych spotkań lub koncertów,
– do rezerwacji miejsc dla wycieczek organizowanych z udziałem chóru Millennium.


1% PODATKU DLA CHORYCH I STARSZYCH

W marcu i kwietniu w kilkunastu parafiach Archidiecezji Krakowskiej będą odbywać się bezpłatne dyżury doradców podatkowych. Będą oni pomagać w wypełnianiu rocznych zeznań podatkowych w zamian za przekazanie 1 % podatku na pomoc dla chorych i starszych, organizowaną przez Caritas. Doradcy pomagają w ten sposób osobom, które same nie potrafią wypełnić zeznania podatkowego, a Caritas Archidiecezji Krakowskiej zyskuje środki na pomoc. W akcję włączyli się Rycerze Kolumba.

Bezpłatne dyżury doradców podatkowych w naszej Parafi:

07 marca sobota godz. 9.00 ul. Lasogórska 13

14 marca sobota godz. 9.00 ul. Lasogórska 13

21 marca sobota godz. 9.00 ul. Lasogórska 13

28 marca sobota godz. 9.00 ul. Lasogórska 13


PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA
W PARAFII w r. 2020 – II semestr


Spotkania dla poszczególnych klas będą odbywać się w następujących terminach. Podajemy terminy na kolejne miesiące. Spotkania odbywają się o g. 18.30 w kościele. Udział w Mszy świętej i katecheza.

Terminy spotkań dla poszczególnych klas:

1. Kandydaci z VI kl. SP mają spotkanie z ks. Proboszczem 17.02, 30.03 g. 19.45 (udział w nauce rekolekcyjnej), 20.04, 25.05, 15.06

2. Kandydaci z VII kl. SP mają spotkania z ks. Bartłomiejem 10.02, 31.03 g. 19.45 (udział w nauce rekolekcyjnej), 27.04, 18.05, 08.06

3. Kandydaci z VIII kl. SP mają spotkania zks. Bartłomiejem 24.02. Podczas tej katechezy zostanie przedstawiony plan kolejnych spotkań w związku z bezpośrednim przygotowaniem do przyjęcia sakramentu bierzmowania.


Ks. Józef Palenica – proboszcz
Ks. Bartłomiej Nawara – wikariusz20–LECIE CHÓRU MILLENNIUM
WSPOMNIENIA KOLĘDOWEWSPÓLNY OPŁATEK POD HASŁEM „KOLĘDUJMY RAZEM”


/ kliknij obrazek /

W niedzielę o g. 16.00 parafianie i goście spotkali się w kościele parafialnym na corocznym kolędowaniu i opłatku pod hasłem „Kolędujmy razem”.
Wspólne kolędowanie ubogaciły jasełka przedstawione przez dzieci z naszej szkoły i scholę Perełki, a także występ naszego chóru parafialnego Millennium


SPOTKANIE OPŁATKOWE


/ kliknij obrazek /

„Przy stoliku wigilijnym zebrała się rodzina,
wieczerza uroczysta modlitwą się zaczyna.

Nikogo nie brakuje,
jest talerz dla wędrowca,
dla nieznanego gościa,
co sam na świecie jest.
Kolęda hej kolęda!
Opłatek i życzenia,
dziś miłość, dziś wzruszenia,
nad światem pokój jest...”


ROZESŁANIE KOLĘDNIKÓW MISYJNYCH


/ kliknij obrazek /

POŚWIĘCENIE CHRZCIELNICY I KROPIELNIC ORAZ PIERWSZY CHRZEST


/ kliknij obrazek /
/ Foto: parafianin /

PASTRKA 2019


/ kliknij obrazek /

AKATYST KU CZCI BOGURODZICY


/ kliknij obrazek /

„O, Waleczna Hetmanko, zwycięską wdzięczności pieśń, z niewoli wyswobodzeni, słudzy Twoi, niesiem Ci, Bogarodzico. Ty, która posiadasz moc niezwyciężoną, od wszelkich nieszczęść wybaw nas, byśmy do Ciebie wołali: Witaj, oblubienico Dziewicza.”


RORATY
MODLITWA ADWENTOWEGO OCZEKIWANIA


/ kliknij obrazek /

„W Kościele rozpoczyna się nowy rok liturgiczny. Na nowo wyruszamy w drogę, aby przeżyć tajemnicę Chrystusa – tajemnicę zawsze nową, która nie wyczerpuje się z upływem czasu. Towarzyszy nam w tej adwentowej wędrówce Matka Boża, z którą jednoczymy się we wspólnym oczekiwaniu. Okazją ku temu są roraty czyli Msze św. wotywne o Najświętszej Maryi Pannie...
Msza św. roratnia jest jednym ze znaków szczególnej obecności Maryi, która przeżywała Adwent oczekiwania jako córka Izraela, Matka Zbawiciela i całego Kościoła.
W Polsce najstarsze ślady Mszy roratnich sięgają XIII w. Według podania zwyczaj odprawiania nabożeństwa wprowadziła św. Kinga, żona Bolesława Wstydliwego. Codziennego udziału we Mszy wotywnej ku czci Najświętszej Maryi Panny przestrzegali również polscy królowie: Zygmunt Stary, Zygmunt August, królowa Bona, Anna Jagiellonka i Marysieńka Sobieska, a także przedstawiciele wszystkich stanów.
Teologicznie czas ten wyraża oczekiwanie Kościoła na podwójne przyjście Chrystusa. W pierwszym okresie (od I niedzieli Adwentu do 16 grudnia) akcent położony jest na Paruzję – ostateczne przyjście Chrystusa na końcu świata. Ostatni tydzień bezpośrednio przygotowuje do narodzenia Chrystusa. (ah)”


PRZYJĘCIE KANDYDATÓW NA MINISTRANTÓW


/ kliknij obrazek /
/Foto: Ks. Bartłomiej/

Niech przystąpią ci, którzy pragną zostać kandydatami na ministrantów. (Ks. Wikariusz czyta nazwiska i imiona kandydatów) K.: Teraz zostaną poświęcone komże, byście godnie służyli w nabożeństwach liturgicznych. (ksiądz święci strój ministranta) K.: Drodzy kandydaci. Złóżcie teraz swoje przyrzeczenia. Ja ..... * pragnę zostać ministrantem. * Wiem, że jest to ogromny zaszczyt * służyć do Mszy Świętej * ale i ogromny obowiązek. * Dlatego chcę, przez okres kandydatury * przygotować się do służby w Kościele.
Amen.


PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ
20.11 – 26.11.2020 r.


/ kliknij obrazek /

Kana Galilejska – Nazaret – Góra Tabor – Jezioro Galilejskie – Góra Błogosławieństw – Tabga – Kafarnaum – Ein Karemn – Góra Oliwna – Syjon Chrześcijański – Jerozolima – Jerycho – Qasr el Yahud – Morze Martwe – Betlejem


PIKNIK Z KRAKUSEM

/ kliknij obrazek /

15 czerwca WLKS Krakus–sekcja piłki nożnej oraz Rycerze Kolumba zaprosili na rodzinny piknik sportowo – rekreacyjny.
Jak spędzili sobotnie popołudnie sami zobaczcie na zdjęciach.
Mimo 33–stopniowego upału, rodzinnym grom i zabawom nie było końca. Z zaskoczeniem i wzruszeniem patrzyłem na najmłodszych uczestników opuszczających plac zabaw dopiero po 21.00.
Mam nadzieję, że organizatorom nie braknie sił ani wytrwałości i wkrótce się znów spotkamy.


KOLEJNE WYRÓŻNIENIE
DLA REDAKCJI
„ECHA”
NASZEJ SWOSZOWICKIEJ PARAFII

/ kliknij obrazek /

W sobotę, 22 września, w Ludźmierzu miał miejsce finał IV Archidiecezjalnego Konkursu Gazetek Parafialnych im. Ks. Prałata Tadeusza Juchasa. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 11 parafii (kilka redakcji nie było reprezentowanych mimo uczestniczenia w Konkursie). Wszyscy otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz upominki.
Oceniając gazetki brano pod uwagę zamieszczone w nich reportaże i wywiady. Nasze „Echo Swoszowickiej Parafii” zajęło III miejsce ex aequo z „Echem Tenczyna”, miesięcznikiem parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Tenczynie. II miejsce przyznano „Głosowi Świętojańskiemu” (Parafia Jana Chrzciciela na Prądniku Czerwonym w Krakowie), a I czasopismu „Od Serca” Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sułkowicach. .
Specjalną nagrodę otrzymał pan Marek Fryźlewicz z Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu (gazetka „Głos Serca”) za publikacje prezentujące znanych i zasłużonych nowotarżan.

Wanda Hryniewiecka


ORGANY DO NASZEGO KOŚCIOŁA

/ kliknij obrazek /

Drodzy parafianie

W czerwcu tego roku otrzymaliśmy informację, że w Essen jest likwidowany jeden z kościołów i są tam do nabycia organy. Po krótkich konsultacjach, w podróż wybrała się delegacja, aby na miejscu ocenić stan techniczny i możliwości instrumentu. Szybko okazało się, że jest to okazja niebywała.
W protokole z oględzin, sporządzonym przez p. Lucjana Dmytrzaka – m.in. wykładowcę w Szkole Muzycznej II stopnia i dyrygenta chóru Millennium – czytamy m.in. Proponowany do sprzedaży instrument został zbudowany na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku. Posiada 26 głosów (w tym cztery głosy językowe), dwa manuały i klawiaturę nożną, wszystkie o pełnej skali. [...] Opisywany instrument jest w bardzo dobrym stanie, w pełni sprawny. Siłowniki rejestrów są typu elektromagnetycznego nowszej generacji, więc nie wymagają wymiany. [...] Instrument brzmi znakomicie – zarówno poszczególne głosy, jak i ich różnorodne zestawy, pleno i tutti. [...] Suma kosztów (cena instrumentu, demontażu z transportem i budowy wraz z intonacją, strojeniem) nie powinna przekroczyć 200 000 PLN. [...] Uzgodnione wstępnie terminy dają też czas na zgromadzenie potrzebnych środków.   Instrument byłby transportowany w styczniu 2019 r., złożony w częściach na chórze, a stawiany w 2021.

Pełny tekst protokołu zamieszczony we wrześniowym numerze gazetki parafialnej „Echo”

Organy schemat montażu.

W związku z dokonaną oceną wydaje się, że podobna okazja już może nam się nie przytrafić. Podjęliśmy decyzję o zakupie tego instrumentu. Potrzeba jednak na to odpowiednich środków finansowych.
W obecnym czasie sprawą najważniejszą jest spłata posadzki. W związku z tym bardzo proszę by ci, którzy systematycznie wspierają dzieło budowy nowego kościoła w dalszym ciągu na ten cel przeznaczali środki pieniężne.
Pragnę zwrócić się z prośbą i apelem do wszystkich o włączenie się w ufundowanie tego instrumentu, jego demontaż, transport oraz montaż w naszym kościele. Jeżeli ktoś pragnie to uczynić to proszę o kontakt w kancelarii parafialnej. Ufam, że jesteśmy w stanie tego dokonać, aby cieszyć się wartościowym instrumentem, który będzie ubogacał swoją grą nabożeństwa i modlitwy w nowym kościele.
Ks. Józef Palenica
proboszcz


CHÓR MILLENNIUM ZAPRASZA

/ kliknij obrazek /

W związku z nowym otwarciem w historii naszej parafii, w oczekiwaniu na uroczystość wejścia w progi nowego kościoła, ogłaszamy nabór do chóru męskiego Millennium. Pragniemy zwiększyć siłę męskich głosów w nowym kościele.
Zapraszamy wszystkich chętnych mężczyzn, którzy lubią i umieją śpiewać, szczególnie tych, którzy nie tak dawno zamieszkali w Swoszowicach.
Oferujemy wspaniały zespół chórzystów z różnych grup zawodowych, w szerokim przedziale wiekowym (od 20–70 lat), których łączy muzyka, Kościół i pozytywne relacje.
Serdecznie zapraszamy w każdy czwartek o godz. 20.00.
Prezes chóru Millennium
Wojciech Michno


MIŁOSIERNY SAMARYTANIN ROKU 2017

/ Foto: Janusz Cichoń /
/ kliknij obrazek /

W piątek 16 marca br. w auli Jana Pawła II przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego odbyła się XIV Finałowa Gala „Miłosierny Samarytanin Roku 2017”.
Spośród 68 kandydatów wybranych zostało 14 laureatów.
Podczas uroczystej Gali poznaliśmy zwycięzców dwóch kategorii: pracownik służby zdrowia oraz osoba bezinteresownie niosąca pomoc drugiemu człowiekowi.
W kategorii pracownik służby zdrowia, statuetkę „Miłosiernego Samarytanina Roku 2017” odebrała z rąk kard. Stanisława Dziwisza nasza parafianka Brygida Mazgaj.
Całej uroczystości towarzyszyło ogromne wzruszenie….., skromność, prostota i głębokie przekonanie, że pomoc dla innych jest naturalną reakcją, porusza serce.
Służba z miłością dla drugiego człowieka stanowi dla Niej podstawowy obowiązek w swojej pracy nie tylko jako pracownik służby zdrowia, ale również w prowadzeniu pogotowia opiekuńczego w przygotowaniu dzieci do adopcji.
Wypowiedziane z głębi świadectwo Brygidy, było potwierdzeniem słusznego wyróżnienia. Bogu niech będą dzięki za życie Naszej Samarytanki!PARAFIALNY PUNKT ŻYWNOŚCI

Czynny jest parafialny punkt żywności – można dostarczyć żywność w każdą pierwszą środę miesiąca od godz. 17.00 do 18.00 /do kościoła/, a potrzebujący mogą pobrać zywność w każdy pierwszy czwartek miesiąca od godz. 17.00 do 18.00 /również w kościele/.Powrót do strony głównej